AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Republika Srbija je postavila strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti osnovnih ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Upravo iz navedenih razloga, Akcionim planom za poglavlje 23 predviđena je bila izrada posebnog Akcionog plana posvećenog nacionalnim manjinama, sa ciljem da se obezbedi puna implementacija normativnog okvira za zaštitu nacionalnih manjina.

Akcionim planom definisane su brojne mere za 11 različitih oblasti (poglavlja) društvenog života koje su od značaja za nacionalne manjine, jasni ciljevi i rokovi, kao i neophodan institucionalni okvir i finansijska sredstva za sprovođenje.

Strateški cilj poglavlja koje se odnosi na obrazovanje je unapređivanje položaja i podsticanje ostvarenja prava pripadnika manjinskih zajednica u sferi obrazovanja. U ovom poglavlju predviđeno je sprovođenje najvećeg broja aktivnosti – ukupno 22, koje se, između ostalog, odnose na: praćenje kvaliteta obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; jačanje inicijalnog obrazovanja nastavnika kojim se obezbeđuju kompetencije na jeziku nacionalne manjine; obezbeđivanje stručnog kadra za rad na manjinskim jezicima u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. i pratećim akcionim planom; obezbeđivanje svih udžbenika i nastavnih sredstava na jezicima nacionalnih manjina; jačanje jezičkih kapaciteta i učenje stručne terminologije za studente pripadnike nacionalnih manjina na jeziku nacionalne manjine u cilju pristupa tržištu rada i profesionalnog razvoja; unapređivanje mogućnosti učenja maternjeg jezika – govora i elemenata nacionalne kulture u školama uz zadržavanje statusa  izbornog predmeta i razvijanje fakultativnih i drugih vannastavnih aktivnosti, kao i obezbeđivanje sredstava za izvođenje fakultativnih vannastavnih aktivnosti; promociju različitih modela obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina; razvijanje i obezbeđivanje mogućnosti učenja  jezika društvene sredine u školama.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine treba učestvuje u procesu izveštavanja o realizaciji aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, jer je najveći broj aktivnosti u kojima je jedan od nosilaca Nacionalni savet upravo oblast obrazovanja.