Građanin odlučuje: Rodno-odgovorno budžetiranje (ROB)

Rodno-odgovorno budžetiranje (ROB) ima ključnu ulogu u ostvarivanju rodne ravnopravnosti i pružanju pravednijeg i efikasnijeg pristupa resursima, uslugama i odlukama u društvu. Evo nekoliko razloga zašto je ROB važan:

 

  1. Razotkrivanje nevidljivih neravnopravnosti: ROB omogućava prepoznavanje i razumevanje nevidljivih neravnopravnosti koje proizilaze iz različitih socio-ekonomskih i društvenih faktora. Na primer, može pomoći u otkrivanju kako se budžetska sredstva raspoređuju na način koji nepravedno utiče na određene grupe stanovništva.
  2. Pravičnija alokacija resursa: ROB pomaže u pravičnijoj raspodeli budžetskih sredstava kako bi se otklonile nejednakosti i osiguralo da svi građani, bez obzira na pol, dobijaju jednak pristup resursima i uslugama.
  3. Efikasnost javnih politika: Analiza rodno odgovornih budžeta pomaže u oceni kako se javna sredstva troše i da li postižu svoje ciljeve u pogledu rodne ravnopravnosti. To može pomoći u identifikaciji neefikasnosti i poboljšanju efikasnosti javnih politika.
  4. Unapređenje participacije: ROB podstiče veću participaciju građanki u procesima odlučivanja, jer omogućava transparentnost u vezi sa tim kako se novac troši i kako se politike utiču na različite grupe stanovništva.
  5. Smanjenje siromaštva i nerazvijenosti: Fokusiranje na rodnu ravnopravnost u budžetskom procesu može pomoći u smanjenju siromaštva i nerazvijenosti, posebno među ranjivim grupama poput žena na selu, žena koje su žrtve nasilja (ekonomski nestabilne i bez primanja) kao i starijih žena.
  6. Usmeravanje resursa prema prioritetima: ROB pomaže identifikaciju prioriteta u vezi sa rodnom ravnopravnošću i usmerava sredstva prema politikama i programima koji će najviše doprineti ostvarivanju tih prioriteta.

 

U suštini, ROB je alat koji pomaže donosiocima odluka da budžetiraju na način koji unapređuje rodnu ravnopravnost i osigurava da javna sredstva koriste celokupnom stanovništvu na pravičan i efikasan način. Ovo je posebno važno u društvima gde postoje nevidljive neravnopravnosti i gde je potrebno raditi na izgradnji inkluzivnijeg i pravednijeg društva za sve.

 

LESKOVAC

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB): Ključ za unapređenje razvoja grada Leskovca

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) predstavlja strateški pristup u planiranju budžeta koji se fokusira na ostvarivanje rodne ravnopravnosti i pravičniju alokaciju resursa za stanovnike grada Leskovca. Ovaj pristup ne samo da je zakonska obaveza, već takođe ima potencijal da značajno unapredi kvalitet života i razvoj zajednice.

Šta je rodno odgovorno budžetiranje?

ROB je proces koji se zasniva na rodnoj analizi pri planiranju budžeta Republike Srbije, pokrajina, lokalnih samouprava i programa koji se finansiraju iz javnih sredstava. Ovaj proces razmatra kako raspodela budžetskih sredstava utiče na živote žena i muškaraca, devojčica i dečaka, uzimajući u obzir različite socijalno-ekonomske i društvene karakteristike.

Na koga se odnosi ROB?

ROB se odnosi na sve građane i građanke grada Leskovca. Cilj je obezbediti ravnopravan pristup resursima, uslugama i odlukama za sve stanovnike, bez obzira na pol, godine, obrazovanje, mesto stanovanja ili druge karakteristike koje ih stavljaju u potencijalno neravnopravan položaj.

Šta bi poboljšalo u Leskovacu kada bi isti usvojio ROB?

Pravičnija raspodela resursa: ROB omogućava pravičniju raspodelu budžetskih sredstava kako bi se otklonile nepravde i obezbedilo da svi građani imaju jednake šanse i koristi. Tu se misli na sport, kulturu, socijalne usluge, zdravstvo, obrazovanje i druge oblasti.

Efikasnije javne politike: Analiza ROB-a pomaže u oceni efikasnosti javnih politika i identifikaciji oblasti koje zahtevaju poboljšanja, posebno u pogledu rodne ravnopravnosti.

Povećanje participacije: ROB podstiče veću participaciju građanki u procesima odlučivanja, što dovodi do demokratičnijeg i inkluzivnijeg sistema.

Smanjenje siromaštva i nerazvijenosti: Fokus na rodnu ravnopravnost može pomoći u smanjenju siromaštva, posebno među ranjivim grupama, kao što su žene na selu, žene žrtve nasilja, nacionalna manjina, kao i starije žene.

Usmeravanje resursa prema prioritetima: ROB omogućava identifikaciju prioriteta u vezi sa rodnom ravnopravnošću i usmerava sredstva na politike i programe, lokalne akcione planove i dr. koji će najviše doprineti ostvarivanju tih prioriteta.

Usvajanjem nove Strategije za rodnu ravnopravnost i Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost predstavljaju ključne korake, kako bi se ROB pravilno primenio u gradu Leskovcu. Ove strategije i planovi definišu konkretne mere i ciljeve za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Takođe, pomažu u fokusiranju napora i resursa na oblasti koje zahtevaju posebnu pažnju u ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Uvođenjem ROB-a u budžetski proces grada Leskovca nije samo zakonska obaveza, već i prilika za unapređenje kvaliteta života svih stanovnika. Rodna ravnopravnost nije samo pitanje pravde, već i ključni faktor za postizanje održivog razvoja i prosperiteta zajednice. Uključivanjem građana, lokalnih organizacija, organizacija civilnog društva, Udruženja građana i relevantnih institucija u ovaj proces može doprineti stvaranju inkluzivnijeg, pravednijeg i prosperitetnijeg grada Leskovca za sve.

PROJEKAT „GRAĐANIN ODLUČUJE“ IMPLEMENTIRA RADIO „016“ A SUFINANSIRA VLADA ŠVAJCERSKE U OKVIRU PROGRAMA „ODGOVORNE LOKALNE FINANSIJE I UKLJUČIVANJE GRAĐANA“ A SPROVODI HELVETAS SWISS INTEROPERATION.

STAVOVI IZNETI U OVOM ČLANKU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA.