Leskovački klub čitalaca: Spisak nagradjenih za najbolje aforizme

Konkurs za najbolje aforizme se ve? drugu godinu za redom održava u okviru festivala humora i satire „Satiri?na leskova?ka mu?kalica (SLEM)“, na kome se izme?u ostalog, uru?uju nagrade autorima najboljih aforizama.
Ovogodišnji konkurs je trajao od 1. jula do 15. avgusta i bio je otvoren ne samo za autore iz Srbije, ve? i za autore iz inostranstva. Predvideli smo tri nagrade za najbolje autore i specijalnu nagradu „Miodrag Stojanovi? Dun?er“. Prispelo je 65 radova, od ?ega je 64 ušlo u razmatranje. Konkursom smo tako?e pozvali i pojedince i kulturne ustanove sa teritorije Jablani?kog okruga da u?estvuju u predlaganju autora za nagradu „Diploma Žak Konfino“, koju dodeljujemo za poseban doprinos humoru i satiri autoru iz Leskovca.
Na sastanku održanom 15. septembra 2016. godine ?lanovi žirija (prof. dr Dragomir Radovanovi? književnik, Zoran Jovanovi? aforisti?ar i pesnik, Mira ?ermanovi? književnica i Dragan Stoši? predsednik Leskova?kog kluba ?italaca, koji je organizator festivala), izabrali su tri najbolja aforizma, kao i aforizam ?ijem ?e autoru biti uru?ena specijalna nagrada „Miodrag Stojanovi? Dun?er“. Rezultati konkursa su slede?i:
Prvu nagradu dobio je Ljubisav Gruji? iz Požarevca za aforizam „TEŠKO JE ŽIVETI OD PRVOG DO PRVOG. MNOGO BOLJE ŽIVE ONI KOJI ŽIVE OD DRUGOG!“
Drugu nagradu dobio je Ninus Nestorovi? iz Novog Sada za aforizam „OVDE SU SAMO PSIHIJATRIJSKI SLU?AJEVI OSTVARENE LI?NOSTI. ŠTO UMISLE, TO I BUDE“.
Tre?u nagradu dobio je Živan Luki? iz Beograda za aforizam „KOD NAS JE UVEK VLADAO ISTI KULT, SAMO SU SE LI?NOSTI MENJALE“.
Nagradu „Miodrag Stojanovi? Dun?er“ dobio je Petar Jovanovi? iz Beograda za aforizam „BIJE IH LOŠ GLAS, USKORO ?E I GLASA?I“.
Zadatak žirija da izabere ovogodišnjeg laureata nagrade „Diploma Žak Konfino“, koja se dodeljuje leskova?kim autorima za specijalan doprinos u oblasti satire i humora, nije bio uopšte lak. Iako je razmatran predlog da se posthumno dodeli nagrada Miodragu Veli?kovi?u, karikaturisti me?unarodnog ugleda, novinaru, humoristi i autoru brojnih aforizama, ?lanovi žirija su tek na drugom sastanku po redu, ta?nije 27. septembra, ve?inom glasova nagradu dodelili Danilu Koci?u, piscu, novinaru i autoru aforizama, koji je tokom trajanja konkursa dva puta bio predložen za kandidata za ovu nagradu.
Što se programa festivala ti?e, on je još uvek u preliminarnom obliku, ali ono što sa sigurnoš?u možemo nagovestiti, to je da ?e leskova?ka publika uživati u dvodnevnom humoristi?kom programu, u okviru koga ?emo predstaviti aktuelnu leskova?ku humoristi?ku scenu i napraviti osvrt na naše nekadašnje humoriste. Festivalu ?e prisustvovati svi nagra?eni autori i tom prilikom ?e im biti uru?ene nagrade, a program ?e posebno oplemeniti izložba karikatura Dobrosava Boba Živkovi?a, ?iju ?e postavku gra?ani Leskovca mo?i da pogledaju i narednih deset dana nakon festivala.
Organizator festivala je Leskova?ki klub ?italaca, a festival je finansijski podržan od strane Grada.