ULOGA NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Pravni položaj i ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina uređen je Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine je organizacija kojoj se u skladu sa Zakonom poveravaju određena javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju ili da samostalno odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne manjine na samoupravu u tim oblastima.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine upisan je u Registar nacionalnih saveta. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nadležno je za vođenje Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Nacionalni savet stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar.

Sredstva za finansiranje rada obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine ima zakonski definisane mogućnosti, putem kojih u značajnoj meri može da utiče na kvalitet obrazovanja zajednice koju predstavlja. Navešćemo samo neke od njih. Nacionalni savet može da bira modele obezbeđivanja udžbenika, i može istovremeno kombinovati ponuđene modele u cilju obezbeđivanja što kvalitetnijih učila za učenike. Nacionalni savet u ostvarivanju ovlašćenja u oblasti obrazovanja može koristiti mogućnost da daje mišljenje i vodi proces odobravanja odnosno obezbeđivanja udžbenika, kao i nastavnih planova i programa. Predlaže ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnog kadra. Ovo su samo od mogućnosti koje Nacionalni savet romske nacionalne manjine može da koristi.

Sve bitne informacije o radu Nacionalnog saveta možete pratiti na https://romskinacionalnisavet.org.rs/