IZVOĐENJE NASTAVE – REZULTATI I IZAZOVI

Nastavu za predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture izvode Romkinje i Romi, izvorni govornici romskog jezika, koji su stekli i sertifikat, nakon nekoliko obrazovnih seminara održanih povodom uvođenja ovog izbornog predmeta u osnovnoškolsku nastavu. Uslov  za  dobijanje  sertifikata  je  bio  srednja stručna sprema i elementarno poznavanje romskog jezika. Na obukama su se budući učitelji upoznavali  sa  nastavnim  planom  i  programom,  gramatikom  romskog  jezika,  vođenjem dnevnika, itd. Od  2016.  godine  kada  su  počele  obuke  ispred  Filološkog fakulteta i Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica, kriterijum za obuku učitelja bili su, pored  poznavanja  romskog  jezika,  i  visoka  ili  viša  stručna sprema,  što  je  omogućilo studentima  na  Visokoj  školi  strukovnih  studija  za  vaspitače  „Mihailo  Palov“  u  Vršcu,  da pored  diplome  o  stečenom  visokoškolskom  obrazovanju  dobiju  uverenje  da  mogu  biti učitelji romskog jezika. Akcenat je stavljen na visoko obrazovanje budućih učitelja romskog jezika, što kao rezultat ima poboljšan kvalitet nastave.

Organizuju se brojni seminari različitih relevantnih organizacija, ustanova, zavoda,  za nastavnike predmeta Romskog jezik sa elementima nacionalne kulture. Potrebno je podržati napore i aktivnosti koje su usmerene na dodatnim obukama i seminarima nastavnika koji predaju ovaj predmet u osnovnim školama, sticanjem znanja o predavanju romskog jezika i kulture i metodike nastave, dodatnom usavršavanju gradiva u predviđenim udžbenicima, kao i podizanju kapaciteta celog procesa uvođenja u nastavu.

Nedostatak nastavnika i obuka za jačanje kompetencija predstavljaju izazove za buduća delovanja svih relevantih subjekata u obrazovnom sistemu.